[ cosplay ] Ring doll

 

Shao – style C

character:Ringdoll-Shao
coser:颜卓夫-Hyde

Don- style C

character:Ringdoll-Don
coser:E感应少年-蓝雅薰

Pan- style C

character:Ringdoll-Pan
coser:锕ken

Hai bạn doll nè là 1 đội nên hem có chữ style C

Ashford

character:Ringdoll-Ashford
coser:小麦

Spencer

character:Ringdoll-Spencer
coser:斌斌-hideto

Advertisements